Začaté správne konanie

 08.11.2017

Začaté správne konania:
Číslo konania : SK 10442/2017/25
Dátum zverejnenia informácie : 6.11.2017

      Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú Medovarce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov v k.ú. Medovarce

Kód dielu                     parcela registra KN "C"
2008/2                     2506,2508,2509/1,2509/3   

Zoznam aktualít: