Aktuálne výzvy

Rekonštrukcia domu smútku v obci Medovarce

Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (výzva na predloženie ponuky zo dňa 17.02.2020)

Ostatné