Správne konania

Informácia o začatých správnych konaniach

Podľa § 82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Na základe zmluvy obcí a miest č.1/2003 v znení neskorších dodatkov o zriadení Spoločného obecného úradu so sídlom v Krupine, potvrdenie záujmu byť účestníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5,  963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania

Začaté správne konania

Číslo konania: SK 10622/2015/25
Dátum zverejnenia informácie:  27.11.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení agát, ktoré rastú na pozemku parc. č. 697/1 registra C KN (registra E KN) v k.ú. Medovarce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Číslo konania: SK9877/2015/25
Dátum zverejnenia informácie:  07.07.2015

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 kus lipa, ktorá rastie na pozemku parc.č.1351/1 registra E KN v k.ú. Medovarce, v zmysle §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení naskorších predpisov, v prvom stupni územnej ochrany.

Začaté správne konanie

Číslo konania: SK 10442/2017/25

Dátum zverejnenia informácie: 06.11.2017

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub náletových drevín, v zložení šípky, trnka, hloh, ktoré rastú na pozemkoch v k.ú. Medovarce v zmysle § 47 ods.3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Zoznam dotknutých pozemkov:

k.ú. Medovarce

Kód dielu                Parcela registra KN ,,C"

2008/2                    2506, 2508, 2509/1, 2509/3

Začaté správne konanie

Číslo konania: SK 405/2019/25

Dátum zverejnenia informácie: 23. 01. 2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 13 ks lipa, 9 ks slivka, 1 ks orech, 1 ks jabloň, 3 ks agát, 2 ks moruša, na pozemku parc. č. 31/1 registra E KN (parc. č. 31/1 registra C KN) v k.ú. Medovarce v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni územnej ochrany.

Začaté správne konania

Číslo konania: SK 9673/2019/25

Dátum zverejnenia informácie:  25.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 696  registra E KN (696  registra C KN) v k. ú. Medovarce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania: SK 9674/2019/25

Dátum zverejnenia informácie: 25.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 169/2 registra E KN (169/13, 169/2 registra C KN), 632 registra E KN (632/1, 632/5, 632/6, 632/7 registra C KN), 697/1 registra E KN (697/1 registra C KN), 895 registra E KN (895/1 registra C KN) v k. ú. Medovarce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Číslo konania: SK 9675/2019/25

Dátum zverejnenia informácie: 25.03.2019

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, ktoré rastú na pozemku parc. č. 695  registra E KN (696  registra C KN) v k. ú. Medovarce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 11140/2022/25

Dátum zverejnenia informácie: 21.10.2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín, v zložení 1 ks jedľa, ktorá rastie na pozemku parc. č. 1356/2 registra KN-C (1356/2 KN-E) v k. ú. Medovarce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v prvom stupni ochrany.