Informácie o začatých správnych konaniach

 23.06.2016

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Krupina, Spoločný obecný úrad, Svätotrojičné nám. č. 5, 963 01 Krupina, alebo elektronicky na adresu: uradovna@krupina.sk v lehote piatich pracovných dní od dátumu zverejnenia informácie.

Začaté správne konania:

Číslo konania: SK 10072/2013/25
Dátum zverejnenia informácie: 07.01.2014

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín v zložení agát biely, dub cerový, buk lesný, dub letný, dub zimný, hrab obyčajný, javor poľný a krovitý porast o výmera cca 344 191 m2, ktoré rastú na pozemkoch parc. č. 138/2, 138/4, 164/1, 188/1, 188/2, 189/2, 189/34, 230, 374, 419/1, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 420, 427, 442, 526, 633, 647, 691/2, 697/1, 706/1, 752/1, 780, 989/1, 989/24, 1047, 1068/2 registra E KN v k.ú. Medovarce, v užívaní Urbárskeho pozemkového spoločenstva Medovarce, v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Zoznam aktualít: